Přijímací zkoušky na střední školy

U běžného žáka základní školy je předpoklad, že se  nadále bude chtít vzdělávat na některé jím vybrané střední škole. Pro rok 2013/2014 byly ale vyhlášeny jisté změny MŠMT, které upravují zákon a je dobré si tyto změny pročíst, a tím předejít možným komplikacím při podávání přihlášek.

Hlavních změn je hned několik. V prvním kole přijímacích zkoušek si žák smí podat přihlášku pouze na dvě střední školy. To platí i pro žáka, který se hlásí na jakékoliv víceleté gymnázium. Ve druhém kole přijímacích zkoušek si již smí podat přihlášek libovolně. Změnou také je, že přihlášky už nepodává základní škola řediteli příslušné školy, ale podává ji zákonný zástupce žáka či zletilý žák. Základní škola však má za povinnost přihlášku potvrdit.

Přijímací řízení a jeho kritéria se pak zveřejňují řediteli základních škol s předstihem, aby byl žák schopen si určit, zda se na školu chce hlásit a nebo ne. Tím pádem je vyloučeno, že se žák až po podání přihlášky teprve dozví, že například zkouška bude probíhat z matematiky, kterou neovládá. Termíny si každá škola pro obě kola volí sama, nicméně se ze zákona nesmí shodovat s žádným jiným termínem zkoušek probíhajících na škole (například maturitní zkoušky).

Podání přihlášek na střední školy je pak ze zákona pro první termín datováno k 15. březnu, pokud se jedná o zkoušku bez talentové části. V případě konzervatoří se přihláška podává do 30. listopadu.

Výsledky přijetí či nepřijetí na střední školu se uchazeč o studium dozví nejpozději do tří pracovních dnů po absolvování přijímacích zkoušek.

Je důležité si uvědomit, že existují různé střední školy, které nabízejí možnost přípravných kurů na danou střední školu. Pokud si uchazeč není jistý svými znalostmi, je ideálním řešením navštěvovat v rámci 9. ročníku základní školy tyto přípravné kurzy. Nejen střední školy mají ale nabízejí tuto možnost. Existuje mnoho dalších firem, které se těmito přípravnými kurzy zabývají a orientují se hlavně na TSP, český jazyk, matematiku a cizí jazyky.

Karel Knotek